Empreses i organitzacions

La direcció estratègica en clau de competències permet afrontar el futur d’una organització amb majors garanties d’èxit

Totes les accions que dissenyem i executem tenen com objectiu donar suport a les organitzacions perquè consolidin o segueixin desenvolupant la seva activitat de forma sostenible i equilibrada, per mitja d’un conjunt de metodologies que posen en l’eix central de la seva activitat l’equip humà i procurant alinear la part estratègica i operativa, independentment de l’àmbit on actuem.

El nou paradigma ens porta nous reptes que hem d’afrontar  i per superar-los, tant treballadors/es com empreses i organitzacions hauriem de canviar alguns dels nostres comportaments i valors.

Alguns d’ells anirien encaminats a adquirir una major capacitat per donar resposta als canvis, millorant la competència d’adaptabilitat; capacitat de millora contínua, generant valor afegit;  capacitat de diferenciació, potenciant  la creativitat i la innovació i una actitud pro-activa i oberta en la generació i transferència de coneixement; capacitat de vetllar per l’interès social, a través d’aplicar els fonaments de la RSC i,  capacitat d’identificar, potenciar i retenir el capital competencial de l’equip, posant en l’eix principal de l’activitat les persones amb igualtat d’oportunitats. I, per últim, capacitat de racionalitzar els recursos tangibles i intangibles a través de la cooperació i el treball en xarxa.

La situació actual posa de relleu una sèrie de factors clau per a la consolidació i creixement d’una organització. El primer, la necessitat que tot l’ equip humà posi en joc un ampli ventall de competències, o sigui, un conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds.

Segon, que es valorin una sèrie de competències transversals que esdevenen clau en l’economia del coneixement, com la creativitat la innovació, la iniciativa, l’adaptabilitat, la visió estratègica, la comunicació, les relacions interpersonals, entre  d’altres.

I per últim, que totes les persones de l’equip estiguin alineades amb la missió,  visió, objectius i valors de l’organització i d’aquesta manera se sentin suficientment compromeses i motivades per aportar tot el seu talent. Conseqüentment, la Direcció estratègica de l’equip humà en clau de competències,  és el que aporta més garanties d’èxit en aquest nou context.

Primer, perquè permet ajustar al màxim el capital competencial de l’organització a la seva estratègia i, segon, perquè permet tenir una visió clara del capital de coneixement de que disposa.

Concretament, el Model de gestió de l’equip humà per competències permet  incorporar aquelles persones que saben, saben fer o volen fer,  trencant  amb aquelles dinàmiques de selecció  basades  en factors personals, com són l’edat, el gènere, el lloc de procedència, etc.

Suport a la direcció

Direcció estratègica

Consulteu els recursos: eines instruments que us ajudaran a millorar la direcció de la vostra empresa o organització!

Organització i recursos

Gestió de l’equip humà

Formació en l’àmbit de les organitzacions i empreses