Gestió de l’equip humà

Amb el model de gestió de l’equip per competències t’ajudarem  a respondre a 5 preguntes fonamentals perquè disposis d’unes capacitats i recursos òptims!


 


1. Quin equip humà necessitem?

Definició de perfils professionals

Un perfil professional és una descripció d’un lloc de treball que conté els següents aspectes:

Definim tots els perfils professionals de cada empresa o organització en funció de les seves necessitats en termes de capacitats i recursos. Tanmateix, en ajudem de les característiques genèriques que són comunes en les diferents ocupacions, adaptant-les a les seves característiques i missió, visió i valors (Vegeu Mapa d’ocupacions).

Pots descarregar-te la plantilla del Model_perfil_professional_2021 i utilitzar-lo a la teva empresa o organització, només per ús intern i sense una finalitat comercial. Si en fas un ús intern, pots adaptar-lo, incloent la imatge corporativa i mencionant la l’autoria del document a peu de pàgina.

I si vols que el nostre equip confeccioni els perfils professionals de la teva empresa o organització , posa’t en contacte amb nosaltres!


2. Com identifiquem els/les professionals òptims?

Selecció per competències

Quan tenim els perfils professionals definits dissenyem el procés i totes les eines  per poder captar a aquells/es professionals que s’ajustin millor al perfil professional del lloc de treball a cobrir. Ens interessa assegurar que el/la candidat tingui els coneixements, les habilitats, les aptituds i l’actitud requerides per l’empresa, independentment dels seus factors personals (edad, gènere, trajectòria formativa i laboral, lloc de procedència, etc.)

El procés de selecció en clau de competències que dissenyem permet predir els comportaments que requerim al/la candidat/a. El realitzem a través d’un conjunt d’activitats que permeten observar de quina manera el/la candidat/a posa en joc les competències requerides i, per tant, els seus comportaments en les diferents activitats funcionaran com a predictors dels comportaments que tindrà quan estigui treballant al lloc de feina.

Podeu conèixer el procés que proposem a l’apartat correponent (Vegeu Procés de Selecció per competències)

I si vols que el nostre equip faci la selecció per competències per cobrir un lloc de treball a la teva empresa o organització, posa’t en contacte amb nosaltres!


3. Com avaluem l’acompliment de l’equip?

Avaluació competencial

Permet que l’ organització disposi de les capacitats i els recursos òptims en cada moment per assolir els seus objectius (estratègics, operatius, etc.); es tracta de vetllar perquè totes les persones estiguin orientades cap a la millora contínua. L’equip actual té un capital competencial format per competències fortes i zones de millora, per aquest motiu, hem de posar el focus d’atenció perquè es continuïn desenvolupant professionalment i, de retruc, personalment, potenciant les primeres i millorant les segones.

Recomanem fer un procés d’avaluació cada cert temps, en el qual cada persona de l’organització identificarà el seu capital competencial amb l’objectiu de dissenyar un pla de millora. Aquest pla, tal com es veurà en el següent punt, s’executarà durant un temps (per exemple, entre 8 i 12 mesos) fent-ne un seguiment; com a mínim el temps suficient per poder revisar què ha millorat i què ha de continuar millorant la persona avaluda.

Utilitzem el mètode 360º, a banda del conjunt d’eines que disposem i apliquem per fer l’avaluació de tot l’equip. Aquest sistema permet que, en l’avaluació de cada persona, hi participin totes les persones que poden ajudar-lo/a a identificar les seves competències fortes i zones de millora. Per exemple: cada persona serà avaluada per un/a o més reponsable/s directe/s, un o més companys/es del mateix equip, un/a o més companys/es d’altres àrees o departaments, persona o persones les quals n’és responsable dels seus resultats i, inclús, pot participar-hi la clientela.

I si vols que el nostre equip dissenyi i executi un procés d’avaluació de l’acompliment a la teva empresa o organització, posa’t en contacte amb nosaltres!


4. Com desenvolupem el capital humà?

Plans de millora

La darrera fase del procés d’avaluació competencial té com a objectiu fer l’encaix entre el capital competencial que hem identificat com a propi i el perfil professional requerit pel lloc de treball, amb les competències clau per a desenvolupar les seves funcions de manera òptima.

El pla de millora de les competències professionals té com objectiu entrenar les competències que cada persona millorar. Hi ha diferents estratègies i tècniques per a entrenar i, per tant, adquirir o millorar les competències que hem identificat més febles. En general, les competències milloren amb aprenentatges formatius, laborals, experiències personals, recursos socials i accions d’assessorament o acompanyament.

Dissenyem un pla de millora per a cada persona de l’organització que conté un pla concret amb: els objectius, les estratègies i accions (que poden ser individuals o en grup), el calendari, els recursos necessàris (tangibles i intangibles) i els indicadors per comprobar que hem assolit l’objectiu.

 

I si vols que el nostre equip dissenyi un pla de millora de competències professionals a la teva empresa o organització, posa’t en contacte amb nosaltres!


5. Com retribuïm l’equip humà?

Compensació econòmica i no econòmica

Dissenyem sistemes de retribució o compensació pel treball que realitza l’equip humà que consten d’una part econòmica i una part no econòmica. Per mesurar la part econòmica també tenim en compte:

Per mesurar la part de retribució no econòmica tenim en compte:

 

I si vols que el nostre equip dissenyi un sistema de retribució a la teva empresa o organització, posa’t en contacte amb nosaltres!